ജീവിതരേഖ

  1. ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ: ആക്ഷൻ- ഡെഫിഷ്യൻസി- സബ്സ്റ്റേഷൻ, എഡിറ്റർ എബർബർഡ് നെജസ്ചലഗ്, ഹെർമൻ എം. ബെഹ്രി, പേജ് 417, 533-560
  2. എൻഡോക്രൈനോളജി ഇ-ബുക്ക്, വില്യംസ് പാഠപുസ്തകം, ഷോളൊ മെൽമിഡ്, കെന്നെത്ത് എസ്. പോളൺസ്കി, പി. റീഡ് ലാർസൻ, ഹെൻറി എം. ക്രോൺബെൻഗ്, പേജ് 759- 780
  3. Anabolic-Androgenic Steroids, ചാൾസ് ഡി കൊച്ചാക്കിൻ എഡിറ്റുചെയ്തത്, പേജ് 46-60